Tạo hiệu ứng chuyển màu liên tục cho button

Hiệu ứng chuyển màu liên tục cho button được Arlina sử dụng cho các button Demo/Download, mình th…