Đưa ảnh đầu tiên lên trên tiêu đề bài viết Blogspot

Đưa hình ảnh đầu tiên lên trên tiêu đề bài viết giúp thay đổi cách tiếp cận bài viết đối với độc g…