Loại bỏ CSS và JS mặc định của Blogger 2019

Mặc định Blogger sẽ tự động thêm tải một vài link CSS JS , mặc dù trong template nhưng không thấ…