Sao lưu (Backup) và khôi phục (Restore) giao diện Blogger

Việc sao lưu lại mẫu blogspot template là việc làm cần thiết trước khi chúng ta chỉnh sửa mẫu. Nó g…