Tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (Label) Blogspot

Một tính năng của Blogspot mà ta ít khi để ý, đó là cho phép tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (l…