Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot

Updated on May 11, 2019
Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ khi bạn có nhãn là Thủ thuật Blogspot thì đường dẫn được tự động tạo ra như sau:

https://tên-blog/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20Blogspot

Tất nhiên hầu hết đều mong muốn URL nhãn có dạng:
https://tên-blog/search/label/thu-thuat-blogspot

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot/ Blogger

Thực chất cách làm là dùng Javascript để tìm tên các nhãn, sau đó đổi tên để hiển thị ra ngoài Blog

Bước 1

Khi viết bài, đặt tên nhãn có dạng thu-thuat-blogger

Bước 2

Vào chỉnh sửa Template, thêm đoạn Script bên dưới lên trên thẻ </body>:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tnreplace = function(labelreplace) {
  return labelreplace.replace(/([\/-])?ten-nhan-1/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 1';});
  } 
  var mytitle = document.title ; 
  document.title = tnreplace(mytitle)
  var mybody=document.body.innerHTML;
  document.body.innerHTML= tnreplace(mybody);
//]]>
</script>
Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(/([\/-])?ten-nhan-2/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 2';}) vào sau return labelreplace
Done!

Share this: pinterest