Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Updated on May 11, 2019

Hướng dẫn tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot- Đăng nhập trang quản trị Blogger, chọn Template > Edit Template
- Copy đoạn code phía dưới, dán vào trước thẻ </body>:

Code chỉ dùng Javascript

<script type='text/javascript'>
//<[![CDATA[
function get_random_color() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.round(Math.random() * 14)];
  }
  return color;
}
(function(){
"use strict";
const labelcolor = document.querySelectorAll(".label-size");
for(var j = 0; j < labelcolor.length;j++){
 labelcolor[j].setAttribute("style","background-color:" + get_random_color());
}})(this)
//]]>
</script>

Code sử dụng thư viện Jquery

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js' type='text-e30/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
//<[![CDATA[
function get_random_color() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.round(Math.random() * 14)];
  }
  return color;
}
$(function () {
  $(".label-size").each(function () {
    $(this).css("background", get_random_color());
  });
});
//]]>
</script>
Lưu ý: đoạn code trên có sử dụng thư viện Jquery, do đó nếu trong template có sẵn rồi thì bỏ đoạn script gọi Jquery

- Lưu mẫu, xem kết quả.
Share this: pinterest