Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

July 08, 2018 July 09, 2018

Hướng dẫn tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot- Đăng nhập trang quản trị Blogger, chọn Template > Edit Template
- Copy đoạn code phía dưới, dán vào trước thẻ </body>:

Code chỉ dùng Javascript

<script type='text/javascript'>
//<[![CDATA[
function get_random_color() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.round(Math.random() * 14)];
  }
  return color;
}
(function(){
"use strict";
const labelcolor = document.querySelectorAll(".label-size");
for(var j = 0; j < labelcolor.length;j++){
 labelcolor[j].setAttribute("style","background-color:" + get_random_color());
}})(this)
//]]>
</script>

Code sử dụng thư viện Jquery

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
//<[![CDATA[
function get_random_color() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.round(Math.random() * 14)];
  }
  return color;
}
$(function () {
  $(".label-size").each(function () {
    $(this).css("background", get_random_color());
  });
});
//]]>
</script>
Lưu ý: đoạn code trên có sử dụng thư viện Jquery, do đó nếu trong template có sẵn rồi thì bỏ đoạn script gọi Jquery

- Lưu mẫu, xem kết quả.
Tags: #label , #đổi màu,
Click to show more

19 comments for Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

https://jsfiddle.net/5Lj8sq9y/15/

Không cần dùng jquery cũng được

Reply 7/08/2018

Thanks, đã cập nhật bài viết

Reply 7/09/2018

sao em chẳng thể hiểu cho anh:)

Reply 5/28/2018

Phải trình bày thì em nó mới hiểu chứ :)

Reply 5/28/2018
This comment has been removed by the author.
Reply 5/27/2018

Khống thấy Pass bạn ơi

Reply 5/26/2018

Bạn phải comment bằng tài khoản Google thì mới hiện password nhé!

Reply 5/26/2018

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article