Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Updated on May 11, 2019

Hướng dẫn tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot- Đăng nhập trang quản trị Blogger, chọn Template > Edit Template
- Copy đoạn code phía dưới, dán vào trước thẻ </body>:

Code chỉ dùng Javascript

<script type='text/javascript'>
//<[![CDATA[
function get_random_color() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.round(Math.random() * 14)];
  }
  return color;
}
(function(){
"use strict";
const labelcolor = document.querySelectorAll(".label-size");
for(var j = 0; j < labelcolor.length;j++){
 labelcolor[j].setAttribute("style","background-color:" + get_random_color());
}})(this)
//]]>
</script>

Code sử dụng thư viện Jquery

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js' type='text-e30/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
//<[![CDATA[
function get_random_color() {
  var letters = '0123456789ABCDEF'.split('');
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.round(Math.random() * 14)];
  }
  return color;
}
$(function () {
  $(".label-size").each(function () {
    $(this).css("background", get_random_color());
  });
});
//]]>
</script>
Lưu ý: đoạn code trên có sử dụng thư viện Jquery, do đó nếu trong template có sẵn rồi thì bỏ đoạn script gọi Jquery

- Lưu mẫu, xem kết quả.

22 comments for Code tạo màu nền ngẫu nhiên cho tiện ích Label trong Blogspot

Cancel
avatar

Ẩn trên mobile cho tương thích amp thôi. Trên desktop bình thường nhé.

Reply Delete
avatar

https://jsfiddle.net/5Lj8sq9y/15/

Không cần dùng jquery cũng được

Reply Delete
avatar

Thanks, đã cập nhật bài viết

Reply Delete
avatar

sao em chẳng thể hiểu cho anh:)

Reply Delete
avatar

Phải trình bày thì em nó mới hiểu chứ :)

Reply Delete
avatar
This comment has been removed by the author.
Reply Delete
avatar

Khống thấy Pass bạn ơi

Reply Delete
avatar

Bạn phải comment bằng tài khoản Google thì mới hiện password nhé!

Reply Delete