Kiểm tra trình duyệt đang sử dụng bằng Javascript

Updated on May 10, 2019
     Trình duyệt Web hiện nay khá đa dạng như Chrome, Opera, Safari, Firefox, Edge, IE... Chúng có tính năng chung là để duyệt Web, tuy nhiên đối với các tiện ích mở rộng thì có thể được trình duyệt này hỗ trợ nhưng các trình duyệt khác thì không.
     Nếu Blog bạn đang sử dụng một tính năng như vậy thì phải biết được người đọc đang sử dụng trình duyệt nào để hiển thị cho phù hợp. để làm điều này ta dùng đoạn Javascript bên dưới:
  // Opera 8.0+
  var isOpera = (!!window.opr && !!opr.addons) || !!window.opera || navigator.userAgent.indexOf(' OPR/') >= 0;

  // Firefox 1.0+
  var isFirefox = typeof InstallTrigger !== 'undefined';

  // Safari 3.0+ "[object HTMLElementConstructor]" 
  var isSafari = /constructor/i.test(window.HTMLElement) || (function (p) { return p.toString() === "[object SafariRemoteNotification]"; })(!window['safari'] || safari.pushNotification);

  // Internet Explorer 6-11
  var isIE = /*@cc_on!@*/false || !!document.documentMode;

  // Edge 20+
  var isEdge = !isIE && !!window.StyleMedia;

  // Chrome 1+
  var isChrome = !!window.chrome && !!window.chrome.webstore;
  // Blink engine detection
  var isBlink = (isChrome || isOpera) && !!window.CSS;
  
if( isChrome == true || isOpera == true ){ Điều kiện khi trình duyệt là Chrome hoặc Opera }

else 
  {
  Điều kiện cho các trình duyệt còn lại
  };
Xem demo
   Bài viết được lấy nguồn từ stackoverflow

Share this: pinterest