Tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (Label) Blogspot

November 04, 2017 July 21, 2018
Một tính năng của Blogspot mà ta ít khi để ý, đó là cho phép tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (label) với các lựa chọn:

1. And

Tìm kiếm các bài viết có nhiều nhãn giống nhau, ví dụ như tìm kiếm tất cả các bài viết  có chung nhãn LABEL1 và LABEL2:
<blog-URL>/search/?q=label:LABEL1+label:LABEL2
hoặc
<blog-URL>/search/label/LABEL1+LABEL2
Thay <blog-URL> bằng địa chỉ trang Web

2. Or

Tìm kiếm bài viết có nhãn LABEL1 hoặc LABEL2. Kết quả tìm kiếm sẽ trả về tất cả các bài viết có trong nhãn LABEL1 hoặc LABEL2.
<blog-URL>/search/?q=label:LABEL1|label:LABEL2
Click to show more

0 comments for Tìm kiếm bài viết trên nhiều nhãn (Label) Blogspot

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article