Chèn tiêu đề và link gốc bài viết khi copy cho website

April 14, 2018 May 18, 2018
Chèn tiêu đề và link gốc bài viết khi người khác copy bài viết trên trang web sẽ hạn chế và gây khó khăn thêm cho những người đi copy bài của bạn.

Đoạn Script bên dưới sẽ tự động chèn tiêu đề và link bài viết mỗi khi người khác có thao tác copy, bạn chèn nó vào trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
!function(e,t){var n="getSelection",o="removeAllRanges",i="addRange",l="parentNode",a="firstChild",d="appendChild",r="removeChild",s="test",c="innerHTML";if(e[n]){var p,g,f,h,u,y;t.addEventListener("copy",function(C){for(g=C.target;3===g.nodeType;)g=g[l];if(h=t.createElement("div"),(p=e[n]())&&p.rangeCount&&(p=p.getRangeAt(0))&&(f=p.cloneRange(),p=p.cloneContents())){for(;u=p[a];)h[d](u);if(!/^(pre|code)$/i[s](g.nodeName||"")&&!/(^|\s)no-attribution(\s|$)/i[s](g.className||"")){var v=e.location.href;h[c]+="<br><br>&copy; "+t.title+'<br>Source: <a href="'+v+'">'+v+"</a>"}y=t.createRange(),t.body[d](h),y.selectNodeContents(h),p=e[n](),p[o](),p[i](y),setTimeout(function(){h[l][r](h),p[o](),p[i](f)})}},!1)}}(window,document);
</script>
Tags: #Attribution, #bản quyền, #link gốc,
Click to show more

0 comments for Chèn tiêu đề và link gốc bài viết khi copy cho website

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article