Tự động thêm link chuyển hướng liên kết ngoài cho Blogspot

April 27, 2018 July 09, 2018
Thêm link chuyển hướng cho liên kết ngoài giúp ta chuyển đển một trang trung gian trước khi chuyển tới liên kết đích thật sự. Và ở trang trung gian đó bạn có thể thêm thông báo hoặc các chức năng mà bạn muốn. Ví dụ bạn có link ngoài là https://mediafire.com/abcxyz123, và bạn muốn thêm trang chuyển hướng cho nó thành https://www.thichnet.com/p/redirect.html?url=https://mediafire.com/abcxyz123

Tự động thêm link chuyển hướng liên kết ngoài cho Blogspot


Bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới lên trên thẻ đóng </body>

<script type="text/javascript">
      var tn_url = 'https://www.thichnet.com/p/redirect.html';
      var tn_domains = ['mediafire.com', 'www.fshare.vn', 'fshare.vn', 'mega.nz', 'drive.google.com'];
</script>
<script>
function tn_get_url(e) {
  var n = document.createElement("a");
  return n.href = e, n
}
function tn_get_host_name(e) {
  var n;
  return void 0 === e || null === e || "" === e || e.match(/^\#/) ? "" : -1 === (e = tn_get_url(e)).href.search(/^http[s]?:\/\//) ? "" : (n = e.href.split("/")[2], (n = n.split(":")[0]).toLowerCase())
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(e) {
  if ("undefined" != typeof tn_url) {

    var l = document.getElementsByTagName("a");
    if ("undefined" == typeof tn_domains)
      if ("undefined" == typeof tn_exclude_domains);
      else
        for (o = 0; o < l.length; o++) {
          var t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"));
          t.length > 0 && -1 === tn_exclude_domains.indexOf(t) ? l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href : "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href)
        } else
          for (var o = 0; o < l.length; o++)(t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"))).length > 0 && tn_domains.indexOf(t) > -1 ? l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href: "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href)
  }
});
</script>

Lưu ý


- Thay https://www.thichnet.com/p/redirect.html bằng trang chuyển hướng
- Thay ?url= bằng code chuyển hướng (4 lần)
- Thay www.fshare.vn,www.fshare.vn,... bằng các liên kết ngoài trong trang web
Tags: #redirect, #chuyển hướng, #liên kết ngoài,
Click to show more

14 comments for Tự động thêm link chuyển hướng liên kết ngoài cho Blogspot

- Thay ?url= bằng code chuyển hướng (4 lần)
đoạn này là sao mình không hiểu?

Reply 10/07/2018

mật khẩu là gì thế ?

Reply 6/03/2018

Blog chất lượng

Reply 5/20/2018

Ads Above Article

Ads Inside Article 1

Ads Inside Article 2

Ads Bellow Article