Chèn tiện ích bài viết liên quan vào giữa bài viết Blogspot

Updated on May 11, 2019

Tiện ích bài viết liên quan thường xuất hiện ở cuối mỗi bài viết, giúp người đọc truy cập tới các bài viết khác cùng chuyên mục. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thêm tiện ích bài viết liên quan vào Blogspot, tuy nhiên vị trí xuất hiện sẽ là ở giữa bài viết

Hướng dẫn Chèn tiện ích bài viết liên quan vào giữa bài viết Blogspot

Đăng nhập trang quản trị Blogger, chọn Template > Edit Template
- Thêm code vào trước thẻ </head>:
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var relatedTitles = new Array(); var relatedTitlesNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href; relatedTitlesNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];}} relatedTitles = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedTitles.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedTitles[r] + '</a></li>'); if (r < relatedTitles.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');}
  //]]>
  </script>
  </b:if>

- Tìm và thay thế <data:post.body/> (Lưu ý trong template có thể có nhiều đoạn này, bạn phải tìm hiểu và chọn cho đúng, thường thì nó sẽ là đoạn thứ 2) bằng đoạn:
   <div expr:id='&quot;post1&quot; + data:post.id'/>
  <div class='post-terkait'>
  <b:if cond='data:post.labels'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:if>
  </b:loop>
  </b:if>
  <h4>Baca Juga</h4>
  <script type='text/javascript'>
  removeRelatedDuplicates();
  printRelatedLabels();
  </script>
  </div>
  <div expr:id='&quot;post2&quot; + data:post.id' class='artbody' itemprop='articleBody description'><data:post.body/></div>
  <script type='text/javascript'>
  var obj0=document.getElementById(&quot;post1<data:post.id/>&quot;);
  var obj1=document.getElementById(&quot;post2<data:post.id/>&quot;);
  var s=obj1.innerHTML;
  var t=s.substr(0,s.length/3);
  var r=t.lastIndexOf(&quot;&lt;br&gt;&quot;);
  if(r&gt;0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}
  </script>

- Thêm CSS trước ]]></b:skin> hoặc </style>:
   /* Related Post in Post */
  .post-terkait {position:relative;background:#fff;padding:0;margin:10px 15px 0 0;float:left;width:165px;border:1px solid #1b71bc}
  .post-terkait h4{background:#1b71bc !important;padding:5px 0 !important;margin:0;text-align:center !important;font-size:15px !important;font-weight:400;text-transform:uppercase;color:#fff !important}
  .post-terkait ul {margin:0;padding:0}
  .post-terkait ul li {list-style:none !important;padding:7px 0;margin:0 7px;border-bottom:2px dotted #ddd;line-height:1.4em !important;text-align:left !important}
  .post-terkait ul li:last-child{border:none !important}
  .post-terkait a {color:#1b71bc;font-size:13px !important}
  .post-terkait a:hover {text-decoration:underline}

Lưu Template và xem kết quả.
Theo Broggerku
Share this: pinterest