Tạo trang chuyển hướng tới các trang rút gọn link kiếm tiền

Updated on May 11, 2019
Trang chuyển hướng này không giống với các trang chuyển hướng thông thường, Thủ thuật này cho phép chuyển hướng liên kết tới các trang rút gọn link kiếm tiền.
Điều đặc biệt là có thể tự động chuyển hướng tới các trang rút gọn link khác nhau sau số lần click tùy chọn (sử dụng code từ trang thichcode.net) - do một số trang rút gọn giới hạn một số truy cập nhất định trong ngày/ 1 IP.
Ngoài ra bạn cũng có thể tạo các thông báo hoặc chèn quảng cáo trên trang chuyển hướng đó.

Bước 1: Tạo trang download

Đầu tiên cần tạo trang tĩnh (static page) có tên download.html với nội dung:
 <div class='link-box'>
  <div class='tn-redirect'>
 <span id='dlink'>
 <script type='text/javascript'>redirect();</script>
 
 </span></div>
  <div class='refesh-page'><a href='javascript:document.location.reload();'>Refresh this page</a><br/>If download button is inactive</div>
 </div>
 <script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 function ResetCookie() 
 { 
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (5*60*1000));
  $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|0', { expires: date, path: '/' });
  $('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));
 }
 var arr_ads = ["https://tmearn.com/st?api=870168badab1154f8a457671313c2db90afdfbcf&url=","http://adf.ly/18015259/","http://sh.st/st/db43399542ac57b83383869f834206de/","http://shink.me/s/126226?s="];
 $.getJSON("https://api.ipify.org/?format=json", function(e) {
  ip_client = e.ip; 
  /* if url is "http://gd.geobytes.com/GetCityDetails?callback=?" - this 16,384 requests per hour
  ip_client = e.geobytesremoteip;
  */
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (5*60*1000));
  if($.cookie('kk_kiem_tien') === undefined) $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|0', { expires: date, path: '/' });
  $('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));
  
  $('.tn-redirect a').each(function () {
  $(this).attr("data-href",$(this).attr("href")).attr('href','javascript:void(0);').attr('target','_blank');
  $(this).click(function(){
   var datahrefss = $(this).attr('data-href').replace("https://www.thichnet.com/p/dowload.html?url=",""),
  datahrefs = atob(datahrefss), datahref = decodeURIComponent(datahrefs);
   var kk_ip_client = $.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[0];
   if (kk_ip_client == ip_client)
   {  
   var stt = parseInt($.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[1]);
   var kk_clicks_ads = parseInt($.cookie('kk_kiem_tien').split('|')[2]);
   
   if (kk_clicks_ads < 2) {}
   else 
   {
    if (stt<arr_ads.length - 1) stt++;
    else stt = 0;
    kk_clicks_ads = 0;   
   }
   $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|' + stt + '|' + (kk_clicks_ads + 1), { expires: date, path: '/' });
   $('div#cookie').text('Cookie : ' + $.cookie('kk_kiem_tien'));  
   window.open(arr_ads[stt] + datahref,'_blank');
   }
   else $.cookie('kk_kiem_tien', ip_client + '|0|1', { expires: date, path: '/' });
  }); 
  }); 
 });
 
 //]]>
</script>

Lưu ý

 • Thay thế https://www.thichnet.com/p/dowload.html bằng đường dẫn tới trang vừa tạo
 • Thay thế các link rút gọn bằng link của bạn

Bước 2

Thêm đoạn code bên dưới lên trên thẻ </head> trong template:
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.thichnet.com/p/download.html&quot;'>
<style type='text/css'>
 h1{text-align: center;}
 .tn-redirect{text-align:center;position:relative;overflow:hidden;padding:10px}
 .refesh-page{text-align:center;font-size:90%;margin-top:10px}
 .refesh-page a{text-decoration:underline;color:#FF5722}
 .btn.download{color:#fff;background-color:#5cb85c;border-color:#4cae4c;padding:10px 16px;font-size:18px;line-height:1.3333333;border-radius:6px;text-decoration:none;font-family:arial,san serif}
 .reload-page{background:#fff;font-size:20px}
 .reload-page span{color:red;font-weight:bold;font-size:150%}
 @keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
 @keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
 </style>
 <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js'-e30/>
 <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.min.js'-e30/>
 <script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 var uri = window.location.toString();
 if (uri.indexOf("%3D", "%3D") > 0 && (window.location = uri.replace(/%3D/, "=")), (uri = window.location.toString()).indexOf("%3D%3D", "%3D%3D") > 0 && (window.location = uri.replace(/%3D%3D/, "==")), (uri = window.location.toString()).indexOf("&m=1", "&m=1") > 0) {
  var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1"));
  window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri)
}
 if ((uri = window.location.toString()).indexOf("?m=1", "?m=1") > 0) {
  var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));
  window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri)
}
 var currentURL=location.href,
 url=currentURL.replace("%3D","=").replace("&m=1","");
 function redirect(){
   var golink = document.getElementById("dlink");
     golink.innerHTML = "<a class=\"btn download\" href='"+url+"' rel='nofollow'>Get Link</a>";
 };
 //]]>
 </script>
</b:if>

Lưu ý:

Thay thế https://www.thichnet.com/p/dowload.html bằng đường dẫn tới trang vừa tạo ở bước 1

Bước 3: Áp dụng


Để chuyển hướng liên kết ngoài bạn có thể thức hiện cách thủ công hoặc tự động

Cách 1: Chuyển link tự động

Đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn script bên dưới vào trước thẻ </body> trong template, đoạn script này sẽ tự động thêm link chuyển hướng trước các domain ngoài được thiết lập:
<script type="text/javascript">
      var tn_url = 'https://www.thichnet.com/p/dowload.html';
      var tn_domains = ['mediafire.com', 'www.fshare.vn', 'fshare.vn', 'mega.nz', 'drive.google.com','secufiles.com'];
    </script>
<script>
function tn_get_url(e) {
  var n = document.createElement("a");
  return n.href = e, n
}

function tn_get_host_name(e) {
  var n;
  return void 0 === e || null === e || "" === e || e.match(/^\#/) ? "" : -1 === (e = tn_get_url(e)).href.search(/^http[s]?:\/\//) ? "" : (n = e.href.split("/")[2], (n = n.split(":")[0]).toLowerCase())
}
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(e) {
  if ("undefined" != typeof tn_url) {

    var l = document.getElementsByTagName("a");
    if ("undefined" == typeof tn_domains)
      if ("undefined" == typeof tn_exclude_domains);
      else
        for (o = 0; o < l.length; o++) {
          var t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"));
          t.length > 0 && -1 === tn_exclude_domains.indexOf(t) ? l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)) : "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)))
        } else
          for (var o = 0; o < l.length; o++)(t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"))).length > 0 && tn_domains.indexOf(t) > -1 ? l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)): "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + btoa(encodeURIComponent(l[o].href)))
  }
});
</script>

Lưu ý:

 • Thay thế https://www.thichnet.com/p/dowload.html bằng đường dẫn tới trang vừa tạo ở bước 1.
 • Tùy chọn thay thế các domain ngoài.

Cách 2: Chuyển link thủ công

Truy cập trang tạo link chuyển hướng, nhập các yêu cầu, và bấm nút tạo link, sau đó lấy link nhận được chèn vào bài viết.
Done!
Share this: pinterest