Trích xuất văn bản trước/sau dấu cách hoặc chuỗi ký tự trong Excel?

Updated on April 21, 2021

Bạn có thể nhanh chóng trích xuất văn bản trước khoảng trắng từ danh sách chỉ bằng cách sử dụng công thức.

Chọn một ô trống và nhập công thức này =LEFT(A1,(FIND("",A1,1)-1)) (A1 là ô đầu tiên của danh sách bạn muốn trích xuất văn bản) và nhấn nút Enter .

Lưu ý :
(1) Nếu bạn muốn trích xuất văn bản trước hoặc sau dấu phẩy, bạn có thể thay đổi " " thành "," ; có thể thực hiện tương tự với chuỗi ký tự khác.
(2) Nếu bạn chỉ muốn trích xuất văn bản sau dấu cách, hãy sử dụng công thức này =MID(A1,FIND("",A1)+1,256) .
(3) Phương pháp này trích xuất văn bản bằng khoảng trống đầu tiên trong các ô được chỉ định. Nếu có nhiều hơn một khoảng trắng trong ô, chẳng hạn như "Thich Net Dot Com", công thức =MID(A1,FIND("",A1)+1,256) sẽ trích xuất tất cả các ký tự sau khoảng trắng đầu tiên.

Share this: pinterest