Tạo trang nén và làm đẹp code CSS

Nén CSS giúp mã nguồn trang Web gọn hơn, giảm dung lượng, còn làm đẹp CSS để cho các dòng code trở…