Cách sử dụng các thẻ điều kiện Blogger 2019

Để áp dụng thẻ (tag) điều kiện bạn phải có kiến thức chút về HTML, bạn chú ý là cơ bản nó bắt đầu…

Sử dụng các thẻ điều kiện B:IF / B:ELSEIF / B:ELSE trong Blogger Blogspot

Các thẻ điều kiện được sử dụng trong thiết kế Blogger template Xem thêm Cách sử dụng các thẻ điều…