Sử dụng các thẻ điều kiện B:IF / B:ELSEIF / B:ELSE trong Blogger Blogspot

Updated on May 10, 2019
Các thẻ điều kiện được sử dụng trong thiết kế Blogger template
Xem thêm Cách sử dụng các thẻ điều kiện Blogger 2018

B:IF

<b:if cond='CONDITION'>
 <!-- block of code to be executed if the condition is true -->
</b:if>

B:IF / B:ELSE

<b:if cond='CONDITION'>
 <!-- block of code to be executed if the condition is true -->
 <b:else/>
 <!-- block of code to be executed if the condition is false -->
</b:if>

B:IF / B:ELSEIF

<b:if cond='CONDITION1'>
 <!-- block of code to be executed if the condition1 is true -->
<b:elseif cond='CONDITION2'/>
 <!-- block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true -->
</b:if>

B:IF / B:ELSEIF / B:ELSE

<b:if cond='CONDITION1'>
 <!-- block of code to be executed if the condition1 is true -->
 <b:elseif cond='CONDITION2'/>
 <!-- block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true -->
 <b:else/>
 <!-- block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false -->
</b:if>
Lưu ý:
 • Các thẻ <b:if>, <b:elseif> và <b:else> hoạt động trong tất cả code XML, ngoại trừ thẻ <b:skin>.
 • Có thể sử dụng tổ hợp nhiều thẻ <b:if>.
 • Thẻ <b:elseif> và <b:else> phải được đặt trong thẻ <b:if>.
 • Việc sử dụng thẻ <b:elseif> và <b:else> là không bắt buộc.
 • Thẻ <b:elseif> có thể được sử dụng nhiều lần trong thẻ <b:if>.
 • Thẻ <b:else> chỉ được sử dụng một lần trong thẻ <b:if>. Nếu <b:if> chứa một hoặc nhiều thẻ <b:elseif>, thì thẻ <b:else> phải được sử dụng cuối cùng.
Share this: pinterest