Code chuyển hướng khi bấm CTRL+U hoặc F12 cho Blgospot

Updated on May 10, 2019
Để ngăn ngừa người khác sử dụng phím F12 (kiểm tra phần tử inspect element ) hoặc Ctrl+U, bạn có thể sử dụng đoạn script bên dưới. Nó sẽ chuyển hướng trang web đến một trang được thiết lập sẵn khi bấm Ctrl+U.

Bước 1: Đăng nhập Blogger › Mẫu › Chỉnh sửa HTML.

Bước 2: Thêm đoạn script bên dưới vào trước thẻ </body>:
<script type="text/javascript">
(function(){(function a(){try{(function b(i){if((''+(i/i)).length!==1||i%20===0){(function(){}).constructor('debugger')()}else{debugger}b(++i)})(0)}catch(e){setTimeout(a,5000)}})()})();
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//Script Redirect CTRL + U
function redirectCU(e) {
  if (e.ctrlKey && e.which == 85) {
    window.location.replace("https://www.thichnet.com/p/sitemap.html");
    return false;
  }
}
document.onkeydown = redirectCU;
//]]>
</script>
Thay thế phần chữ được đánh dấu bằng trang bạn muốn chuyển tới › Lưu mẫu.
Done!
Share this: pinterest