Không cho hiển thị một nhãn cụ thể phía dưới bài viết Blogger/ Blogspot


Trường hợp sử dụng nhãn (label) để đánh dấu một nhóm bài viết, ví dụ như bài viết nổi bật (feature posts), và bạn không muốn hiển thị nó bên dưới bài viết thì áp dụng cách bên dưới.

Mở chỉnh sửa Theme, tìm tới các đoạn code tương tự:
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
Nội dung bên trong loop
</b:loop>
Sửa thành như sau:
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
       <b:if cond='data:label.name != &quot;feature&quot;'>
Nội dung bên trong loop
       </b:if>
</b:loop>
Thay feature bằng nhãn muốn ẩn đi.

No comments:

Post a Comment