Cập nhật Blogger Layout, Default Widget và b:Skin lên phiên bản mới

Updated on May 10, 2019
Hiện nay Blogger/Blogspot đã nâng cấp  Blogger Layout, Default Widget và b:Skin lên phiên bản mới. Bạn có thể xem hình bên dưới để thấy sự khác biệt:
Blogger Layout phiên bản 2
Blogger Layout phiên bản 3
Ở phiên bản mới, trong phần bố cục (Blogger Layout), phần chỉnh sửa (edit) được thay bằng biểu tượng bút chì (pen), bạn cũng có thể cho hiển thị hoặc ẩn Widget mà không cần vào chỉnh sửa Theme bằng cách click vào biểu tượng hình con mắt.
Trước khi nâng cấp Blogger Theme bạn nên Backup lại để tránh trường hợp bị lỗi không khắc phục được.

Hướng dẫn nâng cấp Blogger Layout lên Version 3

Trong Chỉnh sửa Theme tìm:
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
Sửa thành (thêm phần màu vàng):
<html b:version='2' class='v2' b:layoutsVersion='3' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

Hướng dẫn nâng cấp Default Widget lên Version 2

- Chỉnh sửa code:
<html b:version='2' class='v2' b:layoutsVersion='3' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
thành (thêm phần màu vàng):

<html b:version='2' class='v2' b:layoutsVersion='3' b:defaultwidgetversion='2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
- Thêm code bên dưới vào sau ]]></b:skin>  hoặc </b:template-skin>:

<b:defaultmarkups>
   <b:defaultmarkup type='Common'>
    <b:includable id='responsiveImage' var='settings'>
     <b:comment>Add in the high-res thumb for youtube images.</b:comment>
     <b:if cond='not data:settings.image.isYoutube'>
      <b:include data='settings' name='super.responsiveImage'/>
     <b:else/>
      <b:with value='resizeImage(data:post.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl, 1152, &quot;4:3&quot;)' var='highRes'>
       <b:include data='{                 image: data:settings.image,                 imageSizes: [320,490],                 sourceSizes: &quot;(max-width: 640px) 100vw, (max-width: 1024px) 576px, 490px&quot;,                 enhancedSourceset: data:highRes                }' name='super.responsiveImage'/>
      </b:with>
     </b:if>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='BlogSearch'>
    <b:includable id='searchSubmit'>
     <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;search_top&quot;'>
      <label>
       <input type='submit'/>
       <b:include data='{ iconClass: &quot;touch-icon search-icon&quot; }' name='searchIcon'/>
      </label>
     <b:else/>
      <b:include name='super.searchSubmit'/>
     </b:if>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='AdSense,Blog'>
    <b:includable id='defaultAdUnit'>
     <!-- Clear out style (need non-empty string) -->
     <b:with value='&quot;/* Done in css. */&quot;' var='style'>
      <b:include name='super.defaultAdUnit'/>
     </b:with>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='Blog,FeaturedPost,PopularPosts'>
    <b:includable id='sharingButtonContent'>
     <b:message name='messages.share'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='postLabels'>
     <b:include cond='data:view.isSingleItem and data:widget.type == &quot;Blog&quot;' name='super.postLabels'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='headerByline'>
     <b:if cond='data:view.isSingleItem and data:widget.type == &quot;Blog&quot;'>
      <b:include name='super.headerByline'/>
     <b:else/>
      <b:include data='{ items: [&quot;author&quot;, &quot;timestamp&quot;] }' name='headerBylineOverride'/>
     </b:if>
    </b:includable>
    <b:includable id='footerBylines'>
     <b:if cond='data:view.isSingleItem and data:widget.type == &quot;Blog&quot;'>
      <b:include name='super.footerBylines'/>
     <b:else/>
      <b:include data='{ items: [[&quot;share&quot;, &quot;comments&quot;]] }' name='footerBylinesOverride'/>
     </b:if>
    </b:includable>
    <b:includable id='emailPostIcon'>
     <!-- Replace icon with text -->
     <span class='byline'>
      <a class='flat-button' expr:href='data:post.emailPostUrl'><data:messages.emailPost/></a>
     </span>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='Blog'>
    <b:includable id='main'>
     <b:if cond='not data:posts.any'>
      <div class='no-posts'>
       <b:eval expr='data:view.isSearch ? data:messages.noResultsFound : data:messages.theresNothingHere'/>
      </div>
     </b:if>

     <!-- Display title on homepage -->
     <b:if cond='data:posts.any and data:view.isHomepage'>
      <h3 class='title'><data:messages.latestPosts/></h3>
     </b:if>
     <!-- Filter out the featured post, but only on the homepage. -->
     <b:with value='(data:widgets.FeaturedPost filter w =&gt; w.sectionId == &quot;page_body&quot;) map (w =&gt; w.postId)' var='featuredPostIds'>
      <b:with value='data:view.isHomepage ? data:posts filter (post =&gt; post.id not in data:featuredPostIds) : data:posts' var='posts'>
       <b:include name='super.main'/>
      </b:with>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='commentFormIframeSrc' var='post'>
     <b:with value='data:template.isAlternateRendering ? (&quot;&amp;skinvariant=&quot; + data:template.variant) : &quot;&quot;' var='variantParam'>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc + &quot;&amp;skin=soho&quot; + data:variantParam' id='comment-editor-src'/>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='commentForm' var='post'>
     <b:with value='&quot;90px&quot;' var='cmtIframeInitialHeight'>
      <b:include data='post' name='super.commentForm'/>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='threadedCommentForm' var='post'>
     <b:with value='&quot;90px&quot;' var='cmtIframeInitialHeight'>
      <b:include data='post' name='super.threadedCommentForm'/>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='postCommentsAndAd' var='post'>
     <!-- Always render inline ad inside container -->
     <div class='post-outer-container'>
      <div class='post-outer'>
       <b:include data='post' name='post'/>
      </div>
      <b:include cond='data:view.isSingleItem' data='post' name='commentPicker'/>
      <b:include cond='data:post.includeAd and data:post.adNumber lt (data:view.isHomepage ? 2 : 3)' data='post' name='inlineAd'/>
     </div>
    </b:includable>
    <b:includable id='post' var='post'>
     <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
      <div class='post-sidebar'>
       <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.share and data:post.shareUrl'>
        <div class='post-sidebar-item post-share-buttons'>
         <b:with value='data:widget.instanceId + &quot;-&quot; + (data:regionName ?: &quot;byline&quot;) + &quot;-&quot; + data:post.id' var='sharingId'>
          <b:include data='{                               sharingId: data:sharingId,                               originalUrl: data:post.url,                               shareUrl: data:post.shareUrl,                               platforms: data:blog.sharing.platforms,                              }' name='sharingButtons'/>
         </b:with>
        </div>
       </b:if>
       <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels and data:post.labels'>
        <div class='post-sidebar-item post-sidebar-labels'>
         <div><data:messages.labels/></div>
         <ul>
          <b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
           <li><a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a></li>
          </b:loop>
         </ul>
        </div>
       </b:if>
      </div>
     </b:if>
     <div class='post'>
      <b:class cond='data:view.isMultipleItems and data:post.featuredImage' name='has-featured-image'/>
      <b:class cond='data:view.isMultipleItems and not data:post.featuredImage' name='no-featured-image'/>
      <b:include data='post' name='postMeta'/>
      <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
       <b:include name='headerByline'/>
       <b:include data='post' name='postTitle'/>
       <div class='post-body-container'>
        <b:include data='post' name='postBody'/>
       </div>
      <b:else/>
       <b:if cond='data:post.featuredImage'>
        <div class='snippet-thumbnail'>
         <a b:whitespace='remove' expr:href='data:post.url'>
          <b:comment>Max width is 576, so max size @ 2x is 1152.</b:comment>
          <b:include data='{                    image: data:post.featuredImage,                    imageSizes: [320,490,576,1152],                    sourceSizes: &quot;(max-width: 576px) 100vw, (max-width: 1024px) 576px, 490px&quot;                   }' name='responsiveImage'/>
         </a>
         <b:include name='headerByline'/>
        </div>
       <b:else/>
        <b:include name='headerByline'/>
       </b:if>
       <b:include data='post' name='postTitle'/>
      </b:if>
      <b:include data='post' name='postFooter'/>
     </div>
    </b:includable>
    <b:includable id='feedLinks'>
     <!-- Don't render -->
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='BlogArchive'>
    <b:includable id='main' var='this'>
     <details class='collapsible extendable'>
      <b:attr cond='data:view.isArchive' name='open' value='open'/>
      <b:with value='true' var='renderAsDetails'>
      <b:with value='data:messages.archive' var='defaultTitle'>
       <b:include name='super.main'/>
      </b:with>
      </b:with>
     </details>
    </b:includable>
    <b:includable id='flat'>
     <b:include data='{                buttonClass: &quot;flat-button&quot;,                items: data:this.data,                itemSet: &quot;data&quot;,                itemsMarkup: &quot;super.flat&quot;               }' name='extendableItems'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='hierarchy'>
     <b:include data='{                buttonClass: &quot;flat-button&quot;,                limit: 1,                items: data:this.data,                itemSet: &quot;data&quot;,                itemsMarkup: &quot;super.hierarchy&quot;               }' name='extendableItems'/>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='FeaturedPost'>
    <b:includable id='main'>
     <b:with value='data:messages.featured' var='defaultTitle'>
      <b:include name='super.main'/>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='snippetedPostContent'>
     <b:with value='data:postDisplay.showFeaturedImage and data:post.featuredImage' var='hasImage'>
      <div class='post-content'>
       <b:class cond='data:hasImage' name='has-featured-image'/>
       <b:class cond='not data:hasImage' name='no-featured-image'/>

       <!-- Change the order and add a snippet container -->
       <b:include cond='data:hasImage' data='post' name='snippetedPostThumbnail'/>
       <div class='post-text-container'>
        <b:include name='headerByline'/>
        <b:include cond='data:this.postDisplay.showTitle' name='snippetedPostTitle'/>
        <b:with value='&quot;featured-post&quot;' var='snippetPrefix'>
         <b:include cond='data:this.postDisplay.showSnippet' data='post' name='postSnippet'/>
        </b:with>
        <div class='post-footer'>
         <b:include name='footerBylines'/>
         <!-- TODO(sarnesjo): Use the postJumpLink call (in case it's been customized). -->
         <a class='jump-link flat-button' expr:href='data:post.url'><data:messages.readMore/></a>
        </div>
       </div>
      </div>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='snippetedPostByline' var='post'>
     <b:include name='headerByline'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='snippetedPostThumbnail'>
     <b:include data='{image: data:featuredImage, maxSize: 954, selector: &quot;.hero-thumb&quot;}' name='responsiveImageStyle'/>
     <a class='thumb-link' expr:href='data:post.url'><div class='thumb hero-thumb'/></a>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='Header'>
    <b:includable id='image'>
     <b:include name='super.image'/>
     <!-- If we are replacing the title, force it to render anyway, and it'll be hidden in CSS. -->
     <b:include cond='data:this.imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;' name='title'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='title'>
     <div>
      <b:class cond='data:this.imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;' name='replaced'/>
      <b:include name='super.title'/>
     </div>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='Label'>
    <b:includable id='main' var='this'>
     <details class='collapsible extendable'>
      <b:attr cond='data:view.isLabelSearch' name='open' value='open'/>
      <b:with value='true' var='renderAsDetails'>
      <b:with value='data:messages.labels' var='defaultTitle'>
       <b:include name='super.main'/>
      </b:with>
      </b:with>
     </details>
    </b:includable>
    <b:includable id='list'>
     <b:include data='{                buttonClass: &quot;flat-button&quot;,                items: data:this.labels,                itemSet: &quot;labels&quot;,                itemsMarkup: &quot;super.list&quot;               }' name='extendableItems'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='cloud'>
     <b:include data='{                buttonClass: &quot;flat-button&quot;,                items: data:this.labels,                itemSet: &quot;labels&quot;,                itemsMarkup: &quot;super.cloud&quot;               }' name='extendableItems'/>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='PageList'>
    <b:includable id='content'>
     <div class='widget-content'>
      <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;page_list_top&quot;'>
       <b:include name='overflowablePageList'/>
      <b:else/>
       <b:include name='pageList'/>
      </b:if>
     </div>
    </b:includable>
    <b:includable id='overflowButton'>
     <a><data:messages.moreEllipsis/></a>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='PopularPosts'>
    <b:includable id='main'>
     <!-- Default the title to 'Popular posts'. -->
     <b:with value='data:messages.popularPosts' var='defaultTitle'>
      <b:include name='super.main'/>
     </b:with>
    </b:includable>
    <b:includable id='snippetedPostContent'>
     <div class='post'>
      <b:class cond='data:post.featuredImage' name='has-featured-image'/>
      <b:class cond='not data:post.featuredImage' name='no-featured-image'/>
      <b:if cond='data:post.featuredImage'>
       <div class='snippet-thumbnail'>
        <a b:whitespace='remove' expr:href='data:post.url'>
         <b:include data='{                   image: data:post.featuredImage,                   imageSizes: [330,660,1320],                   sourceSizes: &quot;(max-width: 660px) 100vw, 660px&quot;                  }' name='responsiveImage'/>
        </a>
        <b:include name='headerByline'/>
       </div>
      <b:else/>
       <b:include name='headerByline'/>
      </b:if>
      <b:include cond='data:this.postDisplay.showTitle' name='snippetedPostTitle'/>
      <div class='post-footer'>
       <b:include name='footerBylines'/>
      </div>
     </div>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
   <b:defaultmarkup type='Profile'>
    <b:includable id='main' var='this'>
     <!-- Remove widget title -->
     <b:include name='content'/>
    </b:includable>
    <b:includable id='teamProfileLink'>
     <!-- Remove background image, add "Visit profile" message -->
     <a class='profile-link g-profile' expr:href='data:userUrl'>
      <b:include name='profileImage'/>
      <div class='profile-name-wrapper'>
       <div class='profile-name'><data:display-name/></div>
       <div class='visit-profile'><data:messages.visitProfile/></div>
      </div>
     </a>
    </b:includable>
    <b:includable id='userProfileLink'>
     <!-- Remove background image -->
     <a class='profile-link g-profile' expr:href='data:userUrl' rel='author'>
      <data:displayname/>
     </a>
    </b:includable>
    <b:includable id='viewProfileLink'>
     <!-- Change message to "Visit profile" -->
     <a class='profile-link' expr:href='data:userUrl' rel='author'>
      <data:messages.visitProfile/>
     </a>
    </b:includable>
    <b:includable id='defaultProfileImage'>
     <div class='default-avatar-wrapper'>
      <b:include data='{ iconClass: &quot;avatar-icon&quot; }' name='defaultAvatarIcon'/>
     </div>
    </b:includable>
   </b:defaultmarkup>
  </b:defaultmarkups>

Hướng dẫn cập nhật b:skin lên phiên bản mới

Chỉnh sửa code:
     <b:skin><![CDATA[/*
thành:
     <b:skin version='1.3.0'><![CDATA[/*
Sau khi thực hiện các bước trên, tiến hành lưu mẫu (save theme).
Share this: pinterest