Script lấy kích thước (dung lượng) của ảnh

Updated on May 31, 2021

Đoạn Script bên dưới sẽ giúp bạn biết được dung lượng của một file ảnh là bao nhiêu, chỉ cần có đường dẫn của ảnh đó:

fetch('..path/image-thichnet.png', {
  method: 'HEAD'}).then(function (response) {
    document.getElementById('size').innerHTML="size: " + (response.headers.get("content-length")/(1024*1024)).toFixed(2) + "MB"
});
Thay ..path/image-thichnet.png bằng đường dẫn file ảnh cần kiểm tra.
Share this: pinterest