Script lấy chiều cao và chiều rộng của hình ảnh

Updated on May 31, 2021

Đoạn mã sau sẽ giúp bạn có được chiều rộng/chiều cao của ảnh:

var img = new Image();
  img.addEventListener("load", function(){
   alert( this.naturalWidth +' '+ this.naturalHeight );;
  });
  img.src = '..path/image-thichnet.jpg';

Hoặc bạn có thể dùng script phía dưới, phương án này nhanh hơn đáng kể (không cần đợi hình ảnh tải hoàn toàn).

The following code will get you the width/height without waiting for the image to load completely, making it significantly faster than the other solutions here.
Xem JSFiddle Demo.

<div id="info"></div>
<img id="image" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Island_Archway,_Great_Ocean_Rd,_Victoria,_Australia_-_Nov_08.jpg?abc123">
<script>
getImageSize($('#image'), function(width, height) {
  $('#info').text(width + ',' + height);
});
function getImageSize(img, callback) {
  var $img = $(img);
  var wait = setInterval(function() {
    var w = $img[0].naturalWidth,
      h = $img[0].naturalHeight;
    if (w && h) {
      clearInterval(wait);
      callback.apply(this, [w, h]);
    }
  }, 30);
}
</script>
Share this: pinterest