Code chuyển hướng khi bấm CTRL+U hoặc F12 cho Blgospot

Để ngăn ngừa người khác sử dụng phím F12 (kiểm tra phần tử inspect element ) hoặc Ctrl+U, bạn có t…